Materiał Montessori

 • Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori.

  Jego cechy to m. in. prostota, precyzja i estetyka wykonania, uwzględnienie zasady stopniowania trudności, dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka, logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych, konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów, ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

  Można go podzielić na :

   

  • Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia - Związany z troską o siebie i otoczenie. Pozwala na zdobycie niezależności i wdrażanie do samokontroli. Uczy koncentracji i pomaga kształtować nawyki związane z przygotowaniem miejsca pracy i utrzymywaniem porządku. Są to takie aktywności jak: przelewanie, przesypywanie, zamykanie i otwieranie różnych przedmiotów zapinanie, prasowanie, układanie bukietów, nakrywanie do stołu, pranie i inne.

   

  • Materiał sensoryczny - rozwijający poznanie zmysłowe. Służy wszechstronnemu kształceniu zmysłów. Dzieci poprzez ćwiczenia z nim doświadczają różnorodności rozmiarów (wielkość, długość, grubość ), kształtów, kolorów, faktur, wag, zapachów, smaków. Poznają wiele pojęć związanych z doznaniami płynącymi przez zmysły, uczą się je nazywać i różnicować. Wyrabiają w sobie świadomość istnienia ładu i harmonii w otoczeniu.

   

  • Materiał do nauki języka- Służy poznawaniu mowy i słowa pisanego. Wzbogaca słownictwo dziecka, uczy właściwego używania języka mówionego. Pozwala na naukę czytania i pisania, gramatyki a także pracy z tekstem. Rozbudza zainteresowanie słowem, a także pozwala na właściwe kształtowanie pracy dłoni przy pisaniu.

   

  • Materiał do nauki matematyki – Jego konstrukcja poprzez izolację poszczególnych pojęć i działań pozwala na właściwe i zgodne z indywidualnym tempem rozwoju dziecka przechodzenie od konkretu do abstrakcji. Daje możliwość poznania arytmetyki i geometrii, istoty działań i zależności w systemie dziesiętnym.

   

  • Materiały do wychowania kosmicznego (biologii, geografii, astronomii, historii i innych dziedzin wiedzy) - Pomaga dziecku zrozumieć i poznać świat, którego jest częścią. Wychodzi od ogółu do szczegółu, dając najpierw ogląd całości( np. pojęcie ląd – woda ) i stopniowo przechodząc do informacji szczegółowych (np. półwyspy czy jeziora na mapie Polski ). Daje szeroko rozumianą wiedzę o świecie i zjawiskach w nim zachodzących, budując poczucie bycia jego ważną częścią i ponoszenia za niego odpowiedzialności ( wychowanie do pokoju ).

   

  • Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

   

  • Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne. Wychowanie religijne w pedagogice Montessori według zasad pedagogiki Montessori zajmuje ważne miejsce w procesie kształtowania się człowieka. Swoje przemyślenia na ten temat M. Montessori przedstawiła w książce "Dziecko w Kościele". Religijność jest według niej jest uniwersalnym sposobem odczuwania, towarzyszącym człowiekowi od początków istnienia świata. Religijność nie jest czymś co MUSIMY dziecku dać. Tak jak każdemu człowiekowi jest dana zdolność mówienia, tak samo dana jest mu zdolność przeżycia religijnego. Tak jak w przypadku nauki języka, tak samo w przypadku religii istnieje pewna potencjalność, otwartość na religię. Ta zdolność do przeżyć religijnych - pojawiająca się w momencie narodzin - jest tęsknotą za całościowym zrozumieniem, dążeniem do transcendencji, a tym samym do wszechstronnego poznania świata i stworzenia.

  Informacje o wychowaniu religijnym w pedagogice Montessori pochodzą ze stron Stowarzyszenia Oświatowego Montessori: www.montessori.pl.

  Pomóż mi zrobić to samemu, Oficyna Wydawnicza IMPULS , Kraków 1998