Cele i założenia pedagogiki Montessori

 • Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego – wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

  Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

   

  • Rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły.
  • Wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy.
  • Wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej.
  • Osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.
  • Wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie.
  • Uniezależnieniu od nagrody.
  • Formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
  • Szacunku dla pracy innych.
  • Rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.
  • Osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

  Założeniem pedagogiki Montessori jest :

   

  • Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
  • Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z kolegą) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
  • Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
  • Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
  • Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
  • Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
  • Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.